BIROUL EXECUTORULUI JUDECĂTORESC

COTFAS MARIN CORNEL


535700 - Toplița, str. Miron Cristea, bl. D, sc. 1,ap. 1, jud. Harghita

tel/fax 0266 341200, 0744 472481, 0723 510722

mail - cotfas@cameramures.com ; cotfas@bejcotfas.eu


www.just.ro

www.executori.ro

www.cameramures.com

www.juridice.ro

Ministerul Justiției

Ordin nr. 2550/2006

din 14/11/2006


Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 936 din 20/11/2006
 


privind aprobarea onorariilor minimale și maximale pentru serviciile prestate de executorii judecătorești


 
 

    Având în vedere Adresa nr. 1.286/2006, prin care Uniunea Națională a Executorilor Judecătorești a transmis Ministerului Justiției propunerile privind actualizarea onorariilor minimale și maximale percepute pentru serviciile prestate de executorii judecătorești,

    ținând seama de dispozițiile art. 37 din Legea nr. 188/2000 privind executorii judecătorești, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 559 din 10 noiembrie 2000, cu modificările și completările ulterioare,

    în temeiul art. 6 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 83/2005 privind organizarea și funcționarea Ministerului Justiției, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 132 din 11 februarie 2005, cu modificările și completările ulterioare,


 

    ministrul justiției emite următorul ordin:


 

   Art. 1. - Se aprobă onorariile minimale și maximale pentru serviciile prestate de executorii judecătorești, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

   Art. 2. - Pentru persoanele cu venituri sub salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată, onorariile minimale și maximale se stabilesc la jumătate din onorariile minimale, respectiv maximale, prevăzute în anexă. Dovada veniturilor sub salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată se face cu declarație pe propria răspundere a persoanei cu astfel de venituri, aceasta având obligația de a depune și un certificat de atestare fiscală eliberat de administrația financiară. Onorariile pot fi achitate și în tranșe, care nu pot fi mai multe de patru, până la sfârșitul executării silite.

   Art. 3. - Dispozițiile art. 2 nu se aplică în situațiile în care debitorul este solvabil.

   Art. 4. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului justiției nr. 2.848/C/2004 pentru modificarea ordinelor ministrului justiției nr. 897/C/2001 și nr. 1.624/C/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.036 din 9 noiembrie 2004, Ordinul ministrului justiției nr. 897/C/2001 privind aprobarea onorariilor minimale pentru serviciile prestate de executorii judecătorești, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 236 din 10 mai 2001, precum și Ordinul ministrului justiției nr. 1.624/C/2003 privind aprobarea onorariilor maximale pentru serviciile prestate de executorii judecătorești, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 529 din 23 iulie 2003.

   Art. 5. - Direcția publicitate mobiliară, notari publici, executori, traducători și interpreți din cadrul Ministerului Justiției, Uniunea Națională a Executorilor Judecătorești și camerele executorilor judecătorești de pe lângă curțile de apel vor duce la îndeplinire dispozițiile prezentului ordin.

 

 

    Ministrul justiției,
Monica Luisa Macovei

 

 

    București, 14 noiembrie 2006.

    Nr. 2.550/C.


 
   ANEXĂ
 
    ONORARIILE MINIMALE ȘI MAXIMALE
pentru serviciile prestate de executorii judecătorești
   
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Nr.
crt.     Activitatea prestată        Onorariile minimale          Onorariile maximale
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 1.  Notificarea și comunicarea
   actelor de procedură         20 lei             400 lei
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 2.  Executări directe:
   - evacuări              150 lei             2.200 lei pentru debitor persoană fizică
                                      5.200 lei pentru debitor persoană juridică
   ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   - încredințarea minorului
    sau stabilirea domiciliului
    minorului             50 lei             1.000 lei
   ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   - vizitarea minorului        50 lei             500 lei
   ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   - puneri în posesie, grănițuiri,   60 lei             2.200 lei pentru debitor persoană fizică
    servituți, predări de bunuri etc.                 5.200 lei pentru debitor persoană juridică
   ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   - desființarea de lucrări sau    150 lei             2.200 lei pentru debitor persoană fizică
    construcții                            5.200 lei pentru debitor persoană juridică
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 3.  Executări indirecte:
   - urmărirea mobiliară a creanțelor  60 lei pentru creanțe      pentru sume mai mici de 50.000 lei,
                      până la 1.000 lei        onorariul poate fi până la 10%
                      60 lei plus 2% din suma     pentru sumele cuprinse între 50.001 lei și
                      ce depășește 1.000 lei,     80.000 lei, onorariul este de 3%
                      pentru creanțe a căror     pentru sumele cuprinse între 80.001 lei și
                      valoare depășește 1.000 lei   100.000 lei, onorariul este de 2%
                                      pentru sumele ce depășesc 100.000 lei,
                                      onorariul este de 1%
   ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   - urmărirea imobiliară a creanțelor 150 lei pentru creanțe de    pentru sume mai mici de 50.000 lei,
                      până la 1.000 lei        onorariul poate fi până la 10%
                      150 lei plus 2% din suma    pentru sumele cuprinse între 50.001 lei și
                      ce depășește 1.000 lei,     80.000 lei, onorariul este de 3%
                      pentru creanțe a căror valoare pentru sumele cuprinse între 80.001 lei și
                      depășește 1.000 lei       100.000 lei, onorariul este de 2%
                                      pentru sumele ce depășesc 100.000 lei,
                                      onorariul este de 1%
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 4.  Poprire               60 lei pentru creanțe până   pentru sume mai mici de 50.000 lei,
                      la 1.000 lei          onorariul poate fi până la 10%
                      60 lei plus 2% din suma ce   pentru sumele cuprinse între 50.001 lei și
                      depășește 1.000 lei, pentru   80.000 lei, onorariul este de 3%
                      creanțe a căror valoare     pentru sumele cuprinse între 80.001 lei și
                      depășește 1.000 lei       100.000, onorariul este de 2%
                                      pentru sumele ce depășesc 100.000 lei,
                                      onorariul este de 1%
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 5.  Protestul de neplată la cambie,   150 lei             400 lei
   bilet la ordin și cecuri
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 6.  Constatarea unor situații de fapt  100 lei             2.200 lei pentru debitor persoană fizică
   și inventarierea unor bunuri                     5.200 lei pentru debitor persoană juridică
   (art. 239 din Codul de procedură
   civilă)
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 7.  Vânzarea la licitație publică    150 lei             2.200 lei
   a bunului ce face obiectul
   împărțelii judiciare
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 8.  Sechestrul asigurător        100 lei             1.200 lei pentru debitor persoană fizică
                                      2.200 lei pentru debitor persoană juridică
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 9.  Sechestrul judiciar         100 lei             1.200 lei pentru debitor persoană fizică
                                      2.200 lei pentru debitor persoană juridică
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
10.  Poprirea asigurătorie        100 lei             1.200 lei pentru debitor persoană fizică
                                      2.200 lei pentru debitor persoană juridică
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
11.  Proces-verbal de ofertă reală    50 lei             350 lei
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
12.  Orice alte acte sau operațiuni    50 lei             200 lei
   date prin lege
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
13.  Confiscări              10% din valoarea realizată   10% din valoarea realizată
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
14.  Consultații în legătură cu
   constituirea actelor execuționale  20 lei             200 lei
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

 

www.just.ro

www.executori.ro

www.cameramures.com

www.juridice.ro

© 2008 - B.E.J. Cotfas Marin Cornel. Toate drepturile sunt rezervate.